Business & Society

Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met de geldende algemene voorwaarden zodra u gebruik maakt van Businessandsociety.be. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment wijzigen, waardoor de oude algemene voorwaarden vervallen en de nieuwe algemene voorwaarden direct in zullen gaan.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Bezoeker: elke persoon die businessandsociety.be bezoekt via eender welk apparaat

Artikel 2 Intellectuele eigendom.

De Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Businessandsociety.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 3 Persoonsgegevens.

Businessandsociety.be zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Businessandsociety.be neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle advertenties van Businessandsociety.be, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Links

De site van Businessandsociety.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Businessandsociety.be geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 6 Aankoop

Businessandsociety.be verkoopt zelf geen producten. Als u een product aanschaft dan gelden de voorwaarden van desbetreffende adverteerder.

Artikel 7 Uw rechten

U kunt altijd aan Businessandsociety.be vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Businessandsociety.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Businessandsociety.be zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Businessandsociety.be hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 8 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 9 – Klachten

Bij een klacht raden we u aan om contact op te nemen met de adverteerder. Wij fungeren slechts als tussenpersoon en zijn niet verantwoordelijk voor de diensten/producten die de adverteerder aanbiedt.

Artikel 10 – Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website die u op dit moment bekijkt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Businessandsociety.be besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle content op de website. Onder content wordt alle aanwezige inhoud van de website verstaan. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit kan de eigenaar niet instaan. Businessandsociety.be is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. Bij het gebruiken of delen van de content op de website heeft u schriftelijk toestemming nodig.